ການຄົ້ນຫາ

ຄົ້ນຫາຜົນໄດ້ຮັບ

ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ (SDS) ໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ. ຖ້າຕ້ອງການເອົາສຳເນົາ SDS ໃນຮູບແບບທີ່ກໍານົດໂດຍກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິສັດໃນເຄືອຄ່າຍ 3M ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼື ໂທຫາ +662 666 3666 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຮົາກໍຍັງສະໜອງ ຂໍ້ມູນ SDS ອອນລາຍ ສຳລັບປະເທດອື່ນໆ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ (SDS) ໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ. ຖ້າຕ້ອງການເອົາສຳເນົາ SDS ໃນຮູບແບບທີ່ກໍານົດໂດຍກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິສັດໃນເຄືອຄ່າຍ 3M ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼື ໂທຫາ +662 666 3666 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຮົາກໍຍັງສະໜອງ ຂໍ້ມູນ SDS ອອນລາຍ ສຳລັບປະເທດອື່ນໆ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

 

ເຄັດລັບໃນການຄົ້ນຫາ

ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ (SDS) ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ 3M ແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ສານອັນຕະລາຍ.

3M ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ SDS ໄດ້ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງຖືກຄັດລອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງໜ້າຈາກ 3M ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາທັງສະບັບສຳເນົາ ຫຼື ຕົ້ນສະບັບ ໄປຈຳໜ່າຍຕໍ່ ຫຼື ແຈກຢາຍເປັນຢ່າງອື່ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຫາຜົນກໍາໄລຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

 

ຊື່/ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນ

ທ່ານສາມາດປ້ອນຄຳສັບ ແລະ ຕົວເລກປະສົມກັນເຂົ້າໃນຊ່ອງຊື່ /ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນວ່າ: ສຳລັບຊື່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໝາຍໝາຍເລກຮຸ່ນ.

ຕົວຢ່າງ:  ນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດໂຕະ 573 (desk cleaner 573) ເມື່ອຄົ້ນຫາ 3M™ Desk and Office Cleaner

 

ຮູບແບບໝາຍເລກປະຈຳຕົວ SDS ແລະ 3M

ຕົວຢ່າງ: 10-0157-7 ແລະ 70-0160-6830-9

 

ໝາຍເລກ SDS

ບາງຄັ້ງຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ.

 

ຊິ້ນສ່ວນ

ບໍ່ຮູ້ຈັກໝາຍເລກ SDS ທັງໝົດແມ່ນບໍ? ພຽງແຕ່ປ້ອນໃສ່ຢ່າງໜ້ອຍສອງຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ.

 

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ SDS

ໂທຫາ +662 666 3666 ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ SDS ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.


  • ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ (SDS) ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ 3M ແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ສານອັນຕະລາຍ.
    3M ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ SDS ໄດ້ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງຖືກຄັດລອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງໜ້າຈາກ 3M ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາທັງສະບັບສຳເນົາ ຫຼື ຕົ້ນສະບັບ ໄປຈຳໜ່າຍຕໍ່ ຫຼື ແຈກຢາຍເປັນຢ່າງອື່ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຫາຜົນກໍາໄລຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາກໍຍັງສະໜອງ ##discLink1## ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.