ស្វែងរក

រកលទ្ធផល

តារាងទិន្នន័យសុវត្ថិភាព (SDS) នៅលើគេហទំព័រនេះអាចមិនបំពេញ​តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសអ្នក។ ដើម្បីទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃតារាង SDS ក្នុងទម្រង់ដែលតម្រូវដោយ​ច្បាប់នៃប្រទេសរបស់អ្នក សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ 3M ក្នុងតំបន់​របស់អ្នក ឬទូរសព្ទទៅ +662 666 3666 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ យើងក៏ផ្តល់ផងដែរ ព័ត៌មាន SDS តាមអនឡាញសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀត ជាភាសាក្នុងតំបន់។

តារាងទិន្នន័យសុវត្ថិភាព (SDS) នៅលើគេហទំព័រនេះអាចមិនបំពេញ​តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសអ្នក។ ដើម្បីទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃតារាង SDS ក្នុងទម្រង់ដែលតម្រូវដោយ​ច្បាប់នៃប្រទេសរបស់អ្នក សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ 3M ក្នុងតំបន់​របស់អ្នក ឬទូរសព្ទទៅ +662 666 3666 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ យើងក៏ផ្តល់ផងដែរ ព័ត៌មាន SDS តាមអនឡាញសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀត ជាភាសាក្នុងតំបន់។

 

គន្លឹះស្វែងរក

តារាងទិន្នន័យសុវត្ថិភាព (SDS) សម្រាប់ផលិតផល 3M មានផ្តល់ជូន​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់។

ក្រុមហ៊ុន 3M អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើព័ត៌មាន SDS ដរាបណាព័ត៌មាន​នោះត្រូវបានថតចម្លងទាំងស្រុងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ លើកលែងតែ​មាន​កិច្ចព្រមព្រៀងមុនទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន 3M ហើយច្បាប់ចម្លងឬឯកសារ​ច្បាប់ដើមមិនត្រូវបានដាក់លក់បន្ត ឬចែកចាយបន្តក្នុងគោលបំណងរក​ប្រាក់​ចំណេញ។

 

ឈ្មោះ/លេខកូដផលិតផល

អ្នកអាចបញ្ចូលទាំងបង្គុំពាក្យ និងលេខនៅក្នុងកន្លែងបញ្ចូលឈ្មោះ /លេខកូដផលិតផល ដូចជាឈ្មោះ និងលេខម៉ូដែលផលិតផល។

ឧទាហរណ៍៖ សម្ភារសម្អាតតុ 573 (desk cleaner 573) នៅពេលស្វែងរក 3M™ Desk and Office Cleaner

 

ទម្រង់លេខកូដ SDS និង 3M ID

ឧទាហរណ៍៖ 10-0157-7 and 70-0160-6830-9

 

លេខ SDS

ពេលខ្លះលេខកូដទាំងនេះអាចរកឃើញនៅលើកញ្ចប់ផលិតផល។

 

បំណែក

មិនដឹងលេខកូដ SDS ទាំងមូលឬ? គ្រាន់តែបញ្ចូលយ៉ាងហោចណាស់ពីរខ្ទង់។

 

សំណួរអំពី SDS

ទូរសព្ទទៅ +662 666 3666 ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកព័ត៌មាន SDS ជាក់​លាក់បាន។


  • តារាងទិន្នន័យសុវត្ថិភាព (SDS) សម្រាប់ផលិតផល 3M មានផ្តល់ជូន​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់។
    ក្រុមហ៊ុន 3M អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើព័ត៌មាន SDS ដរាបណាព័ត៌មាន​នោះត្រូវបានថតចម្លងទាំងស្រុងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ លើកលែងតែ​មាន​កិច្ចព្រមព្រៀងមុនទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន 3M ហើយច្បាប់ចម្លងឬឯកសារ​ច្បាប់ដើមមិនត្រូវបានដាក់លក់បន្ត ឬចែកចាយបន្តក្នុងគោលបំណងរក​ប្រាក់​ចំណេញ។ យើងក៏ផ្តល់ផងដែរ ##discLink1## ជាភាសាក្នុងតំបន់។